Különös közzétételi lista

 

Különös közzétételi lista

2017/18. tanév

 

1.    Felvételi lehetőségről szóló tájékoztatás

 

  • Az általános iskola 1. osztályába a tanköteles korú gyerekek beíratása a kormányhivatal által közzétett időpontban – március 1–április 30. – kerül sor.
  • Az iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.
  • Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi-átvételi kérelmeket is tud teljesíteni, köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét felvenni, majd – a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akinek a lakóhelye ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén található. Sorsolás nélkül felvehető az

-            sajátos nevelési igényű tanuló

-            különleges helyzetű tanuló

(szülője, testvére tartósan beteg v. fogyatékkal élő, vagy testvére az adott intézmény tanulója, vagy szülőjének munkahelye az iskola körzetében található vagy az iskola a lakóhelyétől vagy tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található)

  • Ha az iskola a fenti sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.
  • A sorsolás szabályai:

-            a sorsolásra meg kell hívni a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat,

-            a sorsolásról az igazgatóhelyettes jegyzőkönyvet vezet,

-            a rendelkezésre álló férőhelyek számát a sorsolás előtt közölni kell,

-            a jelentkező tanulók nevét tartalmazó lapot borítékba kell helyezni,

-            az iskola igazgatója a véletlenszerűen összekevert borítékok közül annyit választ, ahány férőhely betöltésére lehetősége van.

-            a kisorsolt tanulók nevét az igazgatóhelyettes a jegyzőkönyvben rögzíti, ők felvételt nyernek az intézménybe,

-            az igazgató írásban is értesíti a szülőket a felvételről, illetve elutasításról.

 


 

Beiskolázási körzet

8200 VESZPRÉM, ADY ENDRE UTCA (páros oldal: 50-től végig páratlan oldal: 47-től végig)

8200 VESZPRÉM, ALKOTMÁNY UTCA (teljes közterület)

8200 VESZPRÉM, BERKENYE KÖZ (teljes közterület)

8200 VESZPRÉM, BOGLÁRKA UTCA (teljes közterület)

8200 VESZPRÉM, BOLGÁR MIHÁLY UTCA (teljes közterület)

8200 VESZPRÉM, BUDAPEST ÚT (páros oldal: 32-től végig páratlan oldal: 57-től végig)

8200 VESZPRÉM, CHOLNOKY JENŐ UTCA (páros oldal: 8-34-ig páratlan oldal: 1-29-ig)

8200 VESZPRÉM, CSILLAG UTCA (teljes közterület)

8200 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT (az 1.sz. épület 7. emelete)

8200 VESZPRÉM, HÉRICS UTCA (teljes közterület)

8200 VESZPRÉM, KÁDÁRTAI ÚT (páratlan oldal: 1-től 25-ig, és a 27.sz. épülettől végig)

8200 VESZPRÉM, KANKALIN UTCA (teljes közterület)

8200 VESZPRÉM, LÓCZY LAJOS UTCA (páros oldal: 2-től 36-ig páratlan oldal: 1-től 35-ig)

8200 VESZPRÉM, NAGY LÁSZLÓ UTCA (teljes közterület)

8200 VESZPRÉM, REINITZ BÉLA UTCA (teljes közterület)

8200 VESZPRÉM, SÁFRÁNY UTCA (teljes közterület)

8200 VESZPRÉM, SIMON ISTVÁN UTCA (teljes közterület)

8200 VESZPRÉM, SÓLYI UTCA (teljes közterület)

8200 VESZPRÉM, TÁTORJÁN UTCA (teljes közterület)

8200 VESZPRÉM, VILONYAI UTCA (teljes közterület)

8200 VESZPRÉM, VIOLA UTCA (páros oldal)

8200 VESZPRÉM, ZÁPOR UTCA (teljes közterület)

 

2.        A beiratkozásra meghatározott idő

Az általános iskola 1. osztályába a tanköteles korú gyerekek beíratása a kormányhivatal által közzétett időpontban – március 1–április 30. – kerül sor.

Engedélyezett osztályok-csoportok száma

Osztály

Típusa

létszáma

1.a

általános tantervű/
mozgásművészet oktatása

max. 27

1.b

általános tantervű/
mozgásművészet oktatása

max. 27

Az intézmény fogadja a beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos látási fogyatékos ép értelmű tanulókat, integrált nevelés-oktatás keretében.

 

3.        A tandíj, a térítési díj és egyéb fizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok

·       Az alapfokú és középfokú oktatás ingyenes. Egyes szolgáltatások térítési díj vagy tandíj ellenében vehetők igénybe. (2011.évi CXC tv. A nemzeti köznevelésről, 229/2012.(VIII. 28.) kormányrendelet)

·       A tanuló a nevelési –oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet. A mindenkori térítési díj összegét önkormányzati rendelet rögzíti.

·       Az étkezési térítési díj befizetése szorgalmi időben minden hónap második hetében hétfői és keddi napon 7-9 óráig délután 14 órától 17 óráig az iskola étkezési gondnokánál történik az iskolában.

  •  A befizetett térítési díjat az alábbi módokon fizeti vissza az iskola:

-            ha a szülő, gondviselő a lemondandó napot megelőző nap reggel 8 óráig közli a gyermek távollétét, az előre lemondott étkezés a következő hónapban kerül jóváírásra.

-            Az írásban véglegesen lemondott étkezés esetén, legkésőbb a negyedév végén kerül visszafizetésre az előre befizetett térítési díj.

  • Az a tanuló, aki az étkezésért térítési díjat köteles fizetni, és azt nem teszi meg, valamint a hátralékát a tárgyhónapban nem egyenlíti ki, az iskolai étkezést a következő hónapban nem veheti igénybe.

 

4.        A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelés

A 2016/17. tanévben nem történt ellenőrzés.

 

5.        A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos ellenőrzések

A 2016/17. tanévben vezetői tanfelügyeleti eljárás zajlott 2017.február 23-án.

 

6.        Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

A 2016/17. tanévben nem történt ellenőrzés.

 

7.        Egyéb vizsgálatok nyilvános megállapításai

A 2016/17. tanévben nem történt ellenőrzés.

8.        Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb események, rendezvények

 

-       Nyitva tartás

 

·      Az intézmény nyitva tartása szorgalmi időben, tanítási napokon:

reggel 6 órától 20 óráig tart.

·      Tanítás előtti gyülekezés idő: 7 órától 7 óra 30-ig 

     helye: zsibongó

Az osztálytermekbe reggel 7 óra 30 perctől mehetnek be a tanulók.

 

-       Belépés és tartózkodás az intézményben

 

·      Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül a hivatalos ügyeiket intézők tartózkodhatnak, illetve akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.

·      Az iskolába érkezőket és távozókat a portás ellenőrzi.

·      8 órától 14 óráig a portás által kezelt elektronikus beléptető rendszer működik.

·      A szülők várakozási helye tanítás előtt és a tanítást követően az iskola földszinti zsibongója. Az első osztályos tanulókat szeptember első két hetében a szülők az osztályteremhez kísérhetik.

·      Az iskolába érkező szülőket, vendégeket, hivatalos ügyeket intézőket a portás informálja és nyilvántartja.

 

 

9.        Jelentősebb események, rendezvények

 

·         Tanítási szünetek

Megnevezés

Időpont

Őszi szünet

igény szerint összevont napközis felügyelet

2017. október 30 – 2017. november 03.

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. október 27. péntek

Szünet utáni első tanítási nap: 2017. november 6. hétfő

Nemzeti ünnep

2017. október 23. hétfő

Téli szünet

igény szerint összevont napközis felügyelet

2017. december 27 - 2018. január 02.

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. december 22. péntek

Szünet utáni első tanítási nap: 2018. január 3. kedd

Nemzeti ünnep

2018. március 15. csütörtök

Tavaszi szünet

igény szerint összevont napközis felügyelet

2018. március 29 – április 03.

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. március 28. szerda

Szünet utáni első tanítási nap: 2018. április 04. szerda

Pünkösd  hétfő

2018. május 21. hétfő

 

Szorgalmi idő

 

Megnevezés

Időpont

Első tanítási nap

2017. szeptember 01.péntek

Utolsó tanítási nap

2018. június 15. péntek

A szorgalmi idő első félévének vége

2018. január 26. péntek

félévi bizonyítványok kiosztása:

 2018. február 02. péntek

Országos mérések – értékelések:

Országos kompetenciamérés 6.8. évfolyamon.

 

2018. május 23. szerda

 

Országos mérések – értékelések:

Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon

 

2018. május 16. szerda

 

Országos mérések – értékelések: A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata az

5-8.évfolyam tanulói körében.

 

2018. január 09 – 2018. április 27. között.

Az adatok feltöltése a NETFIT rendszerbe:

2018. június 01-ig.

Országos mérések – értékelések:

DIFER mérés az iskolába lépő tanulók eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentésére, az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében.

2017. október 13-ig az érintett 1. osztályos tanulói kör felmérése.

2017. október 27 -ig a kiválasztott diákok létszámának jelentése az Oktatási Hivatalnak.

A kiválasztott tanulók körében a vizsgálatok elvégzésének határideje:

 2017. december 01.

A tanítási napok száma

180 nap

Osztálykirándulások

2018. május 22 - június 08.

Erdei iskolai időszak

2018. május és június hónapokban

Részt vevő osztályok: 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.b, 8.a

 

Munkanap áthelyezések

 

Munkanap

Pihenőnap

2018. március 10. szombat

2018. március 16. péntek

2018. április 21. szombat

2018. április 30. hétfő

 

Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – a Nkt. 30.§(1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

 

A szorgalmi időben felhasználható 6 tanítás nélküli munkanap  programja

 

Megnevezés

Időpont

DÖK - nap

DÖK: 2018.június 01.péntek (esőnap: június 08.) vonatos kirándulás a Bakonyba – vagy a Nosztory autós pihenőbe akadályverseny a szabadban.

Őszi nevelési értekezlet

2017. november 27. hétfő

A tanulási zavarral küzdő diákok alternatív fejlesztési lehetőségei. Kutyaterápia, kutyával asszisztált óra bemutatása.

Meghívott előadók

Félévi nevelőtestületi értekezlet

2018. február 01.csütörtök délután,

helyette 2018. március 10. szombat tanítás nélküli munkanap

Tavaszi nevelési értekezlet

2018. május 02. szerda

Korszerű szemléltetés-élményszerű tanulás

 Digitális tananyagok készítésének módja és lehetőségei műhelymunkában.

Meghívott előadók

Tantestületi tanulmányi kirándulás

2018. május 25. péntek

Pályaorientációs nap

2017.október 16. hétfő

 

 

 

A tantestület értekezletei

 

Megnevezés

Időpont

Témája

Felelős

 

 

 

Tantestületi tanévnyitó értekezlet

 

2017.08.31.

csütörtök

9 óra

 

 

Az iskola  éves munkatervének előterjesztése és elfogadása.
A munkaközösségi munkatervek ismertetése.

 

Igazgató

Szakmai munkaközösségek vezetői

Dök munkáját segítő pedagógus

Ökoiskolai koordinátor

Könyvtáros tanár

 

 

 

Őszi nevelési értekezlet

2017. november 27. hétfő

A tanulási zavarral küzdő diákok alternatív fejlesztési lehetőségei. Kutyaterápia, kutyával asszisztált óra bemutatása.

Meghívott előadók

 

 

Igazgató

 

Félévi osztályozó értekezlet

 

2018.

01.25.

csütörtök

12 00 ill. 1400

 

Az első félévi tanulói magatartás-szorgalom és tanulmányi munka értékelése

 

Igazgató

Félévi nevelőtestületi értekezlet

2018. 02.01. csütörtök

Az első félév oktató-nevelő munkájának értékelése.

Igazgató, Igazgatóhelyettesek

Szakmai munkaközösségek vezetői

Dök munkáját segítő pedagógus

Ökoiskolai koordinátor

Könyvtáros tanár

 

Tavaszi nevelési értekezlet

 

2018. május 02. szerda

 

Korszerű szemléltetés-élményszerű tanulás

 Digitális tananyagok készítésének módja és lehetőségei műhelymunkában.

 

igazgató

szaktanárok

 

Tanév végi osztályozó értekezlet

 

2018. 06.14.

csütörtök

12 00  ill. 14 00

 

A tanévi tanulói teljesítmények értékelése,

a Cholnoky-emlékplakett odaítélése.

Igazgató

Osztályfőnökök

Szaktanárok

 

 

 

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

 

2018.

06. 25.

hétfő  900

 

A2017/18. tanév oktató-nevelő munkájának értékelése.

Igazgató, Igazgatóhelyettesek, Szakmai munkaközösségek vezetői

Dök munkáját segítő pedagógus

Ökoiskolai koordinátor

Könyvtáros tanár

 

 

Megemlékezések – iskolai ünnepélyek

Megnevezés

Időpont

Felelős

Tanévnyitó ünnepély

2017. augusztus 31. 1700

Szántiné Tüttő Judit (DÖK segítő)

Az aradi vértanúk napja Megemlékezés az iskolarádióban

2017. október 06.

 5.tanítási órában

6. a osztály – Hegedüs Orsolya osztályfőnök

 

Október 23. Nemzeti ünnep

iskolai ünnepély

2017.október 20. péntek

 

8. osztály – Fenyvesiné Mándli Andrea

 

Karácsonyi ünnepély

2017. december 22.

 

3.a-b osztályok

Farsang 1-4. osztály részére

2018. február 16.

Szántiné Tüttő Judit (DÖK segítő)

Farsang 5-8. osztály részére

2018. február 23.

Szántiné Tüttő Judit (DÖK segítő

A kommunista diktatúra és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja: február 25.

Megemlékezés az iskolarádióban

2018. február 23. péntek

7.a osztály –Pataky Beáta osztályfőnök

 

Március 15. Nemzeti ünnep

iskolai ünnepély

2018. március 14. szerda

6.b osztály – Kelemenné Oszkó Andrea osztályfőnök

A holokauszt áldozatainak emléknapja: ápr.16.

Megemlékezés az iskolarádióban

2018. április 16. hétfő

8.a osztály – Fenyvesiné Mándli Andrea

 

Nemzeti Összetartozás Napja június 04.

Trianoni békediktátum évfordulója

Megemlékezés az iskolarádióban

2018. június 04. hétfő

7.b osztály – Kimmer Csilla osztályfőnök

 

A magyar nyelv napja

 november 13.

Megemlékezés az iskolarádióban

2017. november 13. hétfő

8 óra

5.a osztály – Glatz Éva osztályfőnök

A Magyar Kultúra Napja

január 22.

2018. január 22. hétfő

5.b osztály – Marcona Melinda osztályfőnök

Tanévzáró ünnepély,

 a 8. osztályosok ballagása

2018. június 23.

 szombat, 9 óra

Szántiné Tüttő Judit Dök segítő pedagógus

Osztályfőnöki munkaközösség

 

A szülői értekezletek időpontjai

 

Időpont

Érintettek

2017. 09. 04. hétfő, 17 óra

1-4. osztály szüleinek

2017. 09. 05. kedd, 17 óra

5-8. osztály szüleinek

2017. 09. 11. hétfő, 17 óra

Szülői közösség értekezlete

2017. 10.16. hétfő, 17 óra

Pályaválasztási szülői értekezlet

2018. 02.12. hétfő, 17 óra

Szülői közösség értekezlete

2018. 02. 05. hétfő, 17 óra

1-4. osztály szüleinek

2018. 02. 06. kedd, 17 óra

5-8. osztály szüleinek

 

 

Fogadóórák időpontjai

2017. november 13. hétfő 1700 óra

2018. március 26. hétfő    1700 óra

2018. május 07. hétfő        1700 óra

 

 

 

 

 

 

 Iskolaváró programok

 

Megnevezés

Időpont

Manó - tanya iskola előkészítő foglalkozások időpontja

2017. november 15-től kéthetente 2018. március hónap végéig, szerdánként, 1630-1730

Iskola bemutató a 2018/19. tanévben iskolába lépő gyerekek szülőinek

2017. november 15. szerda

2018. április 4. szerda


 

·           Eseménynaptár

Hónap

rendezvény

időpont

felelős

 

 

 

 

Szeptember

Faültetés az 1. osztályosoknak

 

09.04.

 

Szántiné Tüttő Judit,1.o-ban tanító nevelők

Családi sportdélután

 5-6. évfolyam számára

09.22.

 

Törcsváry Miklós

Marcona Melinda, Glatz Éva

Népmese napja (jelmez, meseolvasó maraton osztálykeretben)

09.29.

Alsós nevelők, Ticzné Berei Zsuzsa, Hegyiné K. Klára, Bognár Annamária

Európai diáksport napja

09.29.

Glatz Éva, Marcona Melinda, Törcsváry Miklós

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október

Iskolai állatismereti vetélkedő 5-6. évfolyam

október eleje

Marcona Melinda, Glatz Éva

Állatkerti vetélkedő

10.06.

Fazekasné Nagy Éva

Október 6-i megemlékezés

10.06.

6.a osztály, Hegedüs Orsolya

 

Házi kedvencek napja

 

 

10.09.

 

Osztályfőnökök

Fazekasné Nagy Éva

Szántiné T. Judit, osztályfőnökök

Papírgyűjtés

10.09.

osztályfőnökök

Iskola-rendőr meghívása 1. évf. Biztonságban otthon, az utcán, az iskolában”

 

10.10-től

 

Szántiné Tüttő Judit,

alsós osztályfőnökök

 

Üzemlátogatás OOK Nyomdánál

október közepe

Kelemenné Oszkó Andrea

Rendhagyó földrajzóra Utazás a Föld túlsó oldalára címmel

10.10.

7. óra

Nemes Dezső

Tökfesztivál

 

10.26-27.

Szántiné Tüttő Judit,

alsós osztályfőnökök

Rendhagyó földrajzóra Utazás a Föld túlsó oldalára címmel

10.10.

7. óra

Nemes Dezső

Felvilágosító óra a 4. osztályokban

folyamatos

Hegyiné Koszorús Klára

Őszi iskolai rajzverseny

október

Fazekasné Nagy Éva,

Nemes Dezső

Október 23-i megemlékezés

10.20.

8.a osztály – Fenyvesiné Mándli Andrea

Szövegértés mérése 5-8. osztály

2-3. hét

Boros Ildikó, Kimmer Csilla, Fenyvesiné Mándli Andrea

Halloween disco

10.27.

Szántiné Tüttő Judit,

 felsős tanárok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November

 

Szellőztess ÖKO-san – energiatakarékosság

folyamatos

Alsós nevelők

Cholnoky fesztivál

11.11.

Köncz Ildikó,

Hegyiné Koszorús Klára

Iskola-rendőr a

 2. osztályokban

folyamatos

Szántiné Tüttő Judit, osztályf.

 

Tudni illik, hogy mi illik Gacza Roland 4. évf.

Illemtan órák

folyamatos

Szántiné Tüttő Judit,

osztályfőnökök

 

Rendhagyó kémiaóra az Ipari Szakközépiskolában

kiírás szerint

Kelemenné Oszkó Andrea

Manó- tanya foglalkozások indulása

 

11. 15.

11. 29.

Hegyiné Koszorús Klára

Bolyai anyanyelvi csapatverseny – körzeti forduló

kiírás szerint

Boros Ildikó

Padányi városi rajzverseny

meghirde-tés alapján

Nemes Dezső

Padányi szavalóverseny

meghirde-tés alapján

Boros Ildikó

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

meghirde-tés alapján

Boros Ildikó

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny

meghirde-tés alapján

Kimmer Csilla

Országos angol nyelvi verseny iskolai fordulója

kiírás szerint

 

Hubai Judit

Diákparlament

november

Szántiné Tüttő Judit

December

Mozi-látogatás

 

12.06.

 

Glatz Éva

Mikulás nap az alsó tagozatban

 

12.06.

 

Szántiné Tüttő Judit

Manó- tanya

 

12.06.

12.20.

 

Hegyiné Koszorús Klára

Karácsonyi ünnepély

12.22.

3.évfolyam nevelői

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

kiírás alapján

Kimmer Csilla

Megyei Sudoku verseny

december

1-2. hete

Hegedüs Orsolya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január

Bem matematika verseny

 

Meghirde-tés alapján

Hegyiné Koszorús Klára,

Hegedüs Orsolya

 

NETFIT mérés

01.09-04.27.

testnevelők

Versperformance

meghívás alapján

Pataky Beáta

Együtt szaval a nemzet

meghívás alapján

Pataky Beáta

Magyar kultúra napja

01.20.

 

Manó- tanya

 

01.10.

01.24.

Hegyiné Koszorús Klára

Az állatok élete télen (Csizmadia Károly meghívása) 1. és 2. évf.

január

Szántiné Tüttő Judit,
1-2. évfolyamon tanítók

 

 

Iskola-rendőr a biztonságról 3., 4. évfolyam

január

Szántiné Tüttő Judit,
3-4. évfolyamon tanítók

Félévi iskolagyűlés

01.26.

Szántiné Tüttő Judit

 

 

 

 

 

Február

Medve- nap osztálykeretben

02.02.

 

tanítók

 

Zrínyi matematika verseny

kiírás alapján

matematikát tanító nevelők

Farsang

 

02.16. 02.23.

Szántiné Tüttő Judit és az osztályfőnökök

Manó tanya

02.07.

02.21.

Hegyiné Koszorús Klára

Szülők-nevelők bálja

02.16.

Szülői Közösség

Diákparlament

február

Szántiné Tüttő Judit

labdarúgó házi bajnokság

februártól

Törcsváry Miklós

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március

Pénzügyi tudatosság és gazdálkodási hete

03. 5-9.

Hegedüs Orsolya

Cholnoky Alapműveleti verseny

03.06.

14 óra

matematikát tanító nevelők

Manó-tanya

 

03.07.

03.21.

Hegyiné Koszorús Klára

Olimpikon meghívása

március

Marcona Melinda

A víz világnapja alkalmából üzemlátogatás a Bakony Karsztnál

 

szervezés szerint

Fazekasné Nagy Éva

Március 15-i ünnepély

03.14.

6.b osztály, Kelemenné Oszkó Andrea

A Föld órája

 

Osztályfőnökök

Városi Logika verseny

kiírás alapján

Hegedüs Orsolya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Április

Manó- tanya - Iskolabemutató

 

04. 04.

Hegyiné Koszorús Klára

Digitális témahét 

04.09-13.

Hegedüs Orsolya

 

Iskolai versmondó verseny

04.11.

Farkas Zsuzsa, Nyers Anita

Komplex városi anyanyelvi verseny

04.18.

Köncz Ildikó, Hegyiné Koszorús Klára

Cholnoky Galéria

április

2. hete

Csaba Szilvia

Hulladékszobor készítése

 

április

Fazekasné Nagy Éva

Fenntarthatóság, környezettudatosság témahét

04.23-27.

Fazekasné Nagy Éva

 

Papírgyűjtés

 

április

 

Szántiné Tüttő Judit

Városi költészet napi rendezvény

 

kiírás alapján

Pataky Beáta

Gyulaffy szavalóverseny

meghívás alapján

Pataky Beáta

Városi fordítói verseny iskolai fordulója

április 3. hete

Hubai Judit

Városi fordítói verseny

04.26.

Hubai Judit: szervezés

szaktanárok: szövegek kiválasztása, felügyelet, javítás

Előadás: Földünk természeti csodái 4.

04.22.

Kara Emília

 

Iskolai internetes keresőverseny

április 1. hete

Alsó tagozat:

Csaba Szilvia, Eisenreichné Sz. Gabi

Felső tagozat:

Csaba Szilvia, Hegedüs Orsolya, Gellérfi-Nagy Éva

Biztonságos közlekedés

április

Glatz Éva

Életvitel verseny iskolai fordulója

április

Glatz Éva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Május

 

 

Májusfa állítása

 

 

május

 

Szántiné T. Judit, Fazekasné Nagy Éva,

Hegyiné K.Klára,

Szabó Gabriella,

Fügi Annamária

Iskolai rajzverseny a Madarak, fák napja alkalmából

 

05.10.

 

Fazekasné Nagy Éva

Országos idegen nyelvi mérés 6.8. .

05.16.

Kara Emília

Ki Mit Tud?

május

Szántiné Tüttő Judit

Balácai Villagazdaság programja

 

3.hét

Hegyiné Koszorús Klára

Gyermeknap a napköziben

05.26.

Varga Szilvia

Országos kompetenciamérés 6.8.o.

05.23.

Kara Emília

Tavaszi iskolai rajzverseny           

3.hét

Nemes Dezső

Szövegértés mérése 5-8. osztály

4. hét

Boros Ildikó, Kimmer Csilla, Fenyvesiné M.Andrea

 

 

 

 

Június

DÖK-ÖKO nap

06.01.

Glatz Éva, Szántiné Tüttő Judit.

A májusfa kitáncolása

június

Szántiné T. Judit

Fergeteg fesztivál

kiírás alapján

Farkas Zsuzsa

Iskolagyűlés

06. 15.

Hegyiné Koszorús Klára, Szántiné Tüttő Judit.

8.osztályosok ballagása, tanévzáró

06. 23.

Szántiné Tüttő Judit

 

 

10.    A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

A 2016/2017.tanévben vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre került sor.

A vezetői kompetenciák értékelését és az eljárás során készült jegyzőkönyveket az intézmény  irattára őrzi.

 
A 2017/18. tanévben 2017 szeptember 21-én lezajlott az intézményi tanfelügyeleti látogatás.

 

A csatolt dokumentum az értékelést és az értékelés nyomán készült intézkedési tervet tartalmazza: dokumentum.
 

 

11.    Az intézmény szervezeti és működési szabályzata, házirendje és pedagógiai programja.

Szervezeti és működési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat

Házirend

Pedagógiai program

Pedagógiai program mellékletek

 

 

12.    A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Sorsz

Oktatási azonosító száma

Munkaköre

Végzettsége

Szakképzettsége

1.

76542614362

tanító

főiskola

tanító-testnevelés-pedagógia szakkollégium, gyógypedagógus tanár, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

2.

78770513629

tanár

főiskola

biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár

3.

71474519334

tanító

főiskola

tanító-pedagógia szakkollégium-angol műveltségi terület

4.

72622778372

tanár

főiskola

biológia szakos általános iskolai tanár

5.

75586066732

tanár

főiskola

tanító, román-kémia szakos általános iskolai tanár, család- és gyermekvédelem, pedagógus szakvizsga

6.

74371836125

tanító

főiskola

tanító-technika szakkollégium

7.

77224631547

 

egyetem

magyar-német szakos középiskolai tanár

8.

77170922425

tanár

főiskola

tanító-számítástechnika műveltségi terület, informatikus-könyvtáros, szociálpedagógus

9.

76767826421

tanár

egyetem

angol szakos középiskolai tanár

10.

74697106407

tanító

főiskola

tanító-informatika műveltségi terület

11.

71498148429

tanító

főiskola

tanító-magyar szakkollégium

12.

77395448493

tanító

főiskola

tanító-rajz szakkollégium

13.

75359721351

tanár

egyetem

tanító-orosz szakkollégium, magyar szakos középiskolai tanár, ÉKP pedagógiai szakértő szakvizsga

14.

77554053818

tanító

főiskola

tanító-testnevelés-pedagógia szakkollégium, fejlesztő pedagógus, pedagógus szakvizsga: Preventív és korrektev pedagógiai pszichológia

15.

731451124823

tanár

főiskola

biológia-testnevelés és háztartástan-ökonómia-életvitel szakos általános iskolai tanár

16.

79458959506

tanító

főiskola

tanító-ének-pedagógia szakkollégium

17.

74065603175

tanító

főiskola

tanító-rajz szakkollégium

18.

72765784011

tanár

egyetem

matematika-orosz szakos általános iskolai tanár, német szakos középiskolai tanár

19.

72517940022

tanár

egyetem

történelem-orosz szakos általános iskolai tanár, angol szakos középiskolai tanár

20.

78051173703

tanár

főiskola

matematika-kémia szakos általános iskolai tanár

21.

78166491823

tanár

egyetem

magyar-orosz szakos általános iskolai tanár, német szakos középiskolai tanár

22.

72252052565

tanár

egyetem

műszaki tanár, pedagógia szakos tanár

23.

73850998633

tanár

főiskola

angol szakos általános iskolai tanár

24.

77713071779

tanár

főiskola

biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár

25.

75453479341

tanár

főiskola

földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár

26.

76619062843

tanár

egyetem

történelem szakos középiskolai tanár

27.

72040284570

tanár

főiskola

ének-zene  történelem szakos tanár

28.

77348408813

tanító

főiskola

tanító-német nyelv műveltségterület

29.

72611744492

tanító

főiskola

tanító-könyvtár szakkollégium, történelem szakos általános iskolai tanár

30.

72590562473

tanító

főiskola

tanító-könyvtár szakkollégium

31.

71749934323

tanító

főiskola

tanító-népművelés szakkollégium

32.

77775031148

tanító

főiskola

tanító-közművelődés szakkollégium

33.

72475761925

tanár

egyetem

orosz-testnevelés szakos általános iskolai tanár, angol szakos középiskolai tanár

34.

75827987821

tanító

főiskola

tanító-testnevelés szakkollégium, fejlesztő pedagógus

35.

75280796850

tanító

főiskola

tanító-pedagógia technika szakkollégium

 

 

 

13.A betöltött munkakörök alapján a nevelő-oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

Sorszám

Munkaköre

Az alkalmazottak végzettsége

Szakképzettsége

 

 

1.

 

 

Iskolatitkár

 

 

főiskola

közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolai érettségi, OKJ vizsga: szoftverüzemeltető, művelődésszervező

2.

Oktatástechnikus-laboráns

 

főiskola

műszer és szabályozástechnikai üzemmérnök

 

3.

 

Rendszergazda

 

főiskola

történelem szakos általános iskola tanár, számítástechnikai programozó

 

4.

 

Pedagógiai asszisztens

 

 

OKJ képesítés

 

Pedagógiai asszisztens

 

14.Az országos kompetenciamérés eredményei a 2016. évben

 

mérési terület

 

évfolyam

átlageredmények

 

iskolai

 

országos

 

matematika

6.

1462

1486

8.

1652

1597

 

szövegértés

6.

1447

1494

8.

1594

1568

 

Országos idegen nyelvi mérés eredménye

évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

angol nyelv

81%

76%

német nyelv

74%

47%

 

15.A tanulók le- és kimaradásával, az évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

 

Kimaradó tanulók száma

Évfolyam

2014/15. tanév

2015/16. tanév

2016/17 .tanév

2017/18.tanév

1-8. évfolyam

0 fő

0 fő

0 fő

1 fő

 

Évfolyamismétlő tanulók száma

Évfolyam

2014/15. tanév

2015/16. tanév

2016/17.tanév

2017/18.tanév

1.    évfolyam

-

1 fő

1 fő

-

2.    évfolyam

1 fő

1 fő

-

-

3.    évfolyam

-

-

-

1 fő

4.    évfolyam

-

-

-

-

5.    évfolyam

2 fő

1 fő

-

-

6.    évfolyam

3 fő

2 fő

2 fő

1 fő

7.    évfolyam

3 fő

2 fő

-

-

8.    évfolyam

-

-

1 fő

-

 

A 8. osztályos tanulók továbbtanulásának mutatói

tanév

gimnáziumban tanul tovább

szakközép-

iskolában tanul tovább

szakgimnáziumban

szakiskolában

 

szakközépiskolában

tanul tovább

nem tanul tovább

 

2013/2014

 

 

9

 

21

 

10

 

0

 

2014/2015

 

 

8

 

18

 

13

 

0

 

2015/2016

 

 

11

 

15

 

11

 

0

 

2016/2017

 

6

 

12

 

9

 

1

 

 

 

 

16.Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái:

Az intézményben a tanulók részére az alábbi tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek:

-       napközi otthon

-       tanuló szoba

-       szakkörök

-       tehetségfejlesztő foglalkozások

-       felzárkóztató foglalkozások

-       továbbtanulásra felkészítő foglalkozások

-       iskolai sportkör foglalkozások

-       tömegsport foglalkozások

-       tanulmányi, szakmai kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti versenyek 

-       diáknap

-       erdei iskola

-       etika –hit - erkölcstan

-       diák étkeztetés

-       nyári tábor az iskolában

 

§  Napközi otthon

-       A napközi otthoni felvétel a szülő írásbeli kérelmére történik.

-       A napközi otthoni foglalkozás tanítási napokon az utolsó órától 1630-ig.

-       A 1630 után az iskola 17 óráig biztosítja a tanulók felügyeletét.

-       A tanuló a napközi otthoni foglalkozásról kizárólag a szülő írásbeli kérelmére maradhat távol, illetve távozhat el.

-       Az a tanuló, aki a napközi otthoni tanóráról engedéllyel távozik és a házi feladatát nem készíti el, otthon köteles pótolni azt.

-       A napközis csoportok szervezése osztálykeretben történik.

-       A napközi otthon a szorgalmi idő alatt működik.

-       Tanítási szünetekben (őszi, téli, tavaszi) valamint a tanításnélküli munkanapokon a napközis csoportok összevonhatók.

-       A nyári szünidőben városi napközis ellátás igényelhető.

 

§  Tanulószoba

-       Az 5-8. osztályos diákok számára, a szülők írásbeli kérelmére tanulószobát szervez.

-       A tanulószoba 1230-16-ig tart.

-       Az iskola a szülői igényeknek megfelelően 17óráig biztosítja a tanulók felügyeletét.

-       A tanulószobáról az eltávozás csak a szülő írásbeli kérelme alapján történhet.

 

§  Szakkörök

Az iskola hagyományainak megfelelően szakköröket hirdet meg, de a tanulók és a szülők újak szervezését is kezdeményezhetik. A szakköri foglalkozásokra a diák tanév elején jelentkezhet. A szakköri munkában való részvétel egy évre szóló kötelezettséget jelent. A szakkörök indításáról és arról, hogy mely szakköri foglalkozás legyen ingyenesen igénybe vehető, a szakmai munkaközösség és a szülői közösség véleményének meghallgatásával az igazgató dönt.

A foglalkozások gyakorisága heti 1 alkalom.

            A szakkörök konkrét felsorolása mindig az éves munkatervben történik.

 

§  Az iskolai sportkör

A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok szervezik a szorgalmi időben. A tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozáson minél nagyobb számban vegyenek részt. Az iskolai sportkörökben való részvétel egy tanévre szóló kötelezettséget jelent.

            A szakkör, és az énekkar, a sportkör vezetőjét az igazgató bízza meg.

            A megbízást ellátók szakmailag és pedagógiailag felelősek a szakkör, az énekkar és a sportkör működéséért. Éves munkaprogramot dolgoznak ki, amelyet az igazgatóhelyettes I. hagy jóvá. Az énekkar szerepléseit, külső fellépéseit az igazgató engedélyezi.

Az éves munkaterv határozza meg a tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedő, diáknap részére a szervezés feladatait és felelőseit.

A területi és országos fordulóra továbbjutott tanulókat a verseny idejére az igazgató mentesíti a tanítási órákon való részvétel alól.

Az igazgató gondoskodik arról, hogy az országos, a körzeti, a helyi vagy a házi versenyeken győztes, illetőleg helyezést elért tanulók- továbbá az énekkar – eredményes szereplését az egész iskolaközösség megismerje.

A tanulók iskolán kívüli szervezet, egyesület, intézmény munkájában rendszeresen részt vehetnek. A részvételt az osztályfőnöknek be kell jelenteni.

 

§  A diákétkeztetés

A tanulók az iskolában térítés ellenében, vagy kedvezményesen igénybe vehetik az iskolai étkeztetést, napi 1x vagy 3x étkezésben részesülhetnek.

A szülők szociális helyzetének függvényében jogosultak a tanulók a jogszabályban meghatározottak szerint a kedvezményes-térítésmentes, illetve 50 %-os iskolai étkezésre. Az étkezési térítési díjak beszedése a gazdasági ügyintéző feladata. Részletes szabályozása a Házirend V. 1.8. pontjában.

 

A tanórán kívüli foglalkozások általános szabályai

§  A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól.

 

§  A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.

§  A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell rögzíteni.

 

§  A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.

 

§  A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg, akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa.

 

§  Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében évente egy  alkalommal az iskola éves munkatervében meghatározott időpontban osztályaik számára kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnöki munkatervben rögzíteni kell. A tanulmányi kirándulás, tanítás nélküli munkanap, a kirándulásra nem jelentkező tanulók részére az iskola nevelői közössége oktatást szervez.

 

§   Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások, vagyis a múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások. A tanulók részvéte ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

 

§   A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat is szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, hangversenyek, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

 

§   Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.

 

§   A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a  könyvtár szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

 

§   Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatás szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi.

 

 

Jelentkezés és részvétel

·      A tanórán kívüli foglalkozásokra (szakkör, iskolai sportkör, művészeti csoport) a diák tanév elején jelentkezhet.

    A felvett tanulók foglalkozáson való részvétele a tanév ideje alatt kötelező.                              

·      A napközi otthoni és tanulószobai felvétel a szülő írásbeli kérelmére történik A napközi otthoni foglalkozás tanítási napokon az utolsó órától 1630 óráig tart.. Felső tagozatos tanulószobai foglalkozás tanítási napokon az utolsó órától 16-ig tart.

·      A 1630 után 17 óráig az iskola a szülői igényeknek megfelelően biztosítja a tanulók felügyeletét.

·      A tanulók a 16 óráig szervezett délutáni foglalkozásokról kizárólag a szülő írásbeli kérelmére, az igazgató írásbeli engedélyével maradhatnak távol, illetve távozhatnak el.

·      Az a tanuló, aki a napközi otthoni tanóráról, tanuló szobai foglalkozásról egyéb elfoglaltsága miatt engedéllyel távozik és a házi feladatát nem készíti el, otthon köteles pótolni azt.

 

A foglalkozásokon való részvétel rendje

·      Az iskola által szervezett versenyekre, vetélkedőkre a tanulók önként jelentkeznek. A legtehetségesebb tanulókat a tanítók illetve a szaktanárok készítik fel az iskolán kívüli megmérettetésekre.

·      Az osztályfőnökök az osztályközösségeknek évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek, összhangban az iskola pedagógiai programjával. A felmerülő költségeket a szülőknek kell megfizetniük.

·      Az iskola, a nevelési-oktatási céljainak megvalósításáért támogatja az osztályok több napos erdei iskolai programban való részvételét. A költségeket a szülők fedezik.

·      A tanulók a tanítási napokon, meghatározott nyitva tartási rend szerint igénybe vehetik az iskolai könyvtár szolgáltatásait, valamint a délután 16 óráig szervezett programjaik kezdetéig ott tölthetik idejüket.

 

Szakkörök, középiskolai felkészítők, korrepetálások

 

 

Megnevezés

Vezeti

Osztály

Óraszám

1.

Angol szakkör

Mácsi Judit

2.a+2.b

heti 2 óra

2.

Angol szakkör

Mácsi Judit

3.a+3.b

heti 2 óra

3.

Angol haladó

Hubai Judit

5.a+b.

heti 1óra

4.

Angol haladó

Hubai Judit

6.a+b

heti 1óra

5.

Angol haladó

Dévai Katalin

7.a+b

heti 1óra

6.

Német szakkör

Boros Ildikó

2.a+b

heti 1óra

7.

Német szakkör

Boros Ildikó

3.a+b

heti 1óra

8.

Magyar korrepetálás

Boros Ildikó

5.a

heti 1óra

9.

Kiskertész szakkör

Fazekasné Nagy Éva

2-4.

heti 1óra

9.

Magyar korrepetálás

Boros Ildikó

6.a

heti 1óra

10.

Média szakkör

Boros Ildikó

5-8.

heti 2 óra

11.

Magyar korrepetálás

Kimmer Csilla

5.b

heti 1 óra

12.

Magyar korrepetálás

Kimmer Csilla

7.a

heti 1 óra

13.

Magyar korrepetálás

Kimmer Csilla

7.b

heti 1 óra

14.

Matematika korrepetálás

Kelemenné

5.a+b

heti 1 óra

15.

Matematika korrepetálás

Hegedüs Orsolya

6.a

ciklus 1óra

16.

Matematika felkészítő

Hegedüs Orsolya

8.a

heti 1 óra

17.

Magyar felkészítő

Fenyvesiné

8.a

heti 1 óra

18.

Képzőművészet szakkör

Nemes Dezső

3-8.

heti 2óra

19.

Földrajz korrepetálás

Nemes Dezső

7.a+b és 8.

heti 1 óra

20.

Informatika szakkör

Gellérfi Nagy Éva

3-4.

heti 1 óra

21.

Történelem korrepetálás

Pataky Beáta

7-8.

heti 1 óra

22.

Háztartástan szakkör

Glatz Éva

5-8.

heti 2 óra

23.

Futball

Törcsváry Miklós

1-2.

heti 1óra

24.

Futball

Törcsváry Miklós

3-4.

heti1óra

25.

Futball

Törcsváry Miklós

5-8.

heti 1óra

26.

Dobd a kosárba!

Törcsváry Miklós

1-2.

heti 2óra

27.

Floorball

Marcona Melinda

5.

heti 1óra

 

Költségtérítéses szakkörök  

 

Acrodance

Rusz Rita

mozgásművészet

Dr. Kiszelyné Czibik Tünde

birkózás

Janku Ferenc

néptánc

Vetzl Áron

dráma szakkör

Neuburger Éva

 

 

17.  A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

 

Az írásbeli beszámoltatás formái:

Az írásbeli beszámoltatások formái:

-                     írásbeli felelet,

-                     dolgozat, témazáró dolgozat,

-                     mérések (tanév eleji, félévi, tanév végi, kompetencia).

A tanulók félévi, illetve év végi értékelésénél, osztályzatainak kialakításakor a témazáró dolgozatokat (piros jeggyel írtak) nagyobb hangsúllyal vesszük figyelembe.

A dolgozatok íratásánál a Házirendben megfogalmazottak alapján kell eljárni. (napi 2 dolgozatnál nem lehet több, a tanár 10 munkanapon belül köteles kijavítani.)

Egyéb konkrétumok a helyi tantervekben tantárgyanként, illetve a munkaközösségek munkaterveiben jelennek meg.

-            Pótló dolgozat:

Ha a tanuló az előre bejelentett dolgozatírás idején hiányzik, a dolgozatot a szaktanárral egyeztetett időpontban meg kell írnia.

-            Javító dolgozat:

A szaktanár döntésétől függően a tanulók javító dolgozatot írhatnak, amelynek célja az érdemjegy javítása.

 

Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásnak elvei és korlátai

Elvek:

-       Az elvégzendő feladatok mennyiségét a tanulók életkori sajátosságai, valamint a tantárgy sajátosságai határozzák meg.

-       A házi feladatok célja:

o     a tanórákon elsajátított ismeretek rögzítése, elmélyítése és rendszerezése,

o     az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése,

o     gondolkodás fejlesztése,

o     rendszeres munkavégzésre ösztönzés,

o     az akarati tulajdonságok fejlesztése.

 

Korlátok:

Az egyenletes tanulói terhelés megvalósítása a napi és a heti terhelés tekintetében.

§  Írásbeli és szóbeli feladatokat a tanulók hétfőtől péntekig órarendjüktől függően kapnak, melyeket péntek délutánnal bezárólag képesek elvégezni.

§  Hét végére írásbeli házi feladatot nem kapnak.

§  Napi felkészülés időtartama ne haladja meg az átlagosan 2 órát. (alsó tagozat: 1 óra, felső: 2,5-3 óra)

§  Írásbeli házi feladatokat kaphatnak a tanulók: magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, környezetismeret, fizika, kémia, biológia, földrajz és történelem tantárgyakból.

§  Szóbeli házi feladat testnevelés kivételével bármely tantárgyból adható.

§  Nagyobb terjedelmű memoritert és gyűjtőmunkát legalább egy hetes határidővel, vagy előre egyeztetett ütemezéssel kaphatnak a diákok.

 

 

 

18.  Az osztályozó vizsga tantárgyi, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák

 

 

Erről a tárgykörről külön iskolai szabályzat rendelkezik, amely tartalmazza az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét, a vizsgát lebonyolításának várható idejét. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a tantárgyi helyi tantervek évfolyamonként tartalmazzák: „A fejlesztés várható eredményei, a továbbhaladás feltételei” c. részben.

 

Tanulmányok alatti vizsgák rendjének szabályozása

 

/ A pedagógiai  program „A magasabb évfolyamba lépés feltételei„ című fejezetének kiegészítése /

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 21.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ha a tanuló a tanév végén – a tantárgyak számától függetlenül – elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet.”41/2007 (XII.22.) OKM rendelete 1.§

 

·      A tanulmányok alatti vizsgák fajtái és időpontjuk:

 

fajtái

időpontjuk

javítóvizsga

  • augusztus végén, kijelölt időpontban

 

 

osztályozó vizsga

  • januárban a félévi osztályzat megszerzéséhez,

·     június első hetében a tanév végi osztályzat megszerzéséhez

 


 

·      A vizsgák követelményei:

Az iskola helyi tantervében évfolyamonként és tantárgyanként meghatározott ismeretanyagot öleli fel és ennek tudását követeli meg a tanulóktól. A vizsgákra való felkészüléshez a szakmai munkaközösségek konkrét témaköröket és feladattípusokat jelölnek meg évfolyamonként.

 

·      Értesítés a szülők és a tanulók felé:

Az iskola írásbeli értesítést küld, amely tartalmazza:

-          a vizsga helyét

-          a vizsga időpontját

-          a vizsgatárgyakat és a vizsgáztatás módját /szóbeli, írásbeli/

-          a szükséges segédeszközöket, amelyeket a vizsgázónak magával kell hoznia.

·      Az egyes vizsgatárgyak számonkérési formái:    

tantárgy

írásbeli

időtartam

szóbeli

időtartam

gyakorlati

időtartam

1-4. osztály

magyar irodalom

X

45

X

10

-

-

magyar nyelv

X

45

X

10

-

-

matematika

X

45

-

-

-

-

természetismeret

-

-

X

10

-

-

társadalomismeret

-

-

X

10

-

-

5-8. osztály

magyar irodalom

X

45

X

10

-

-

magyar nyelv

X

45

X

10

-

-

történelem

X

45

X

10

-

-

angol/német nyelv

X

45

X

10

-

-

matematika

X

45

-

-

-

-

informatika

-

-

X

10

X

45

fizika

X

45

-

-

-

-

kémia

X

45

X

10

-

-

biológia és egészségtan

X

45

X

10

-

-

földrajz

X

45

X

10

-

-

rajz és vizuális kultúra

-

-

-

-

X

45

technika és életvitel

-

-

-

-

X

45

testnevelés és sport

-

-

-

-

X

45

ének-zene

X

45

X

10

-

-

etika-hit és erkölcstan

-

-

X

10

-

-

 

Abban az esetben, ha egy adott tantárgyból a vizsgázónak írásbeli és szóbeli vizsgát is kell tennie, azok azonos súllyal esnek latba a végleges osztályzat kialakításakor.

 

·      Az írásbeli vizsgák

-          A vizsgázók a vizsga előtt 10 perccel a kijelölt tanterembe érkeznek.

-          A vizsgázók a szakmai munkaközösség által összeállított feladatlapot kapnak, melyeken szerepel az iskola bélyegzője.

-          A vizsgán jelen vannak: a vizsga elnöke, a beosztott felügyelő nevelők, és a jegyzőkönyv-vezető tanár.

-          Egy-egy vizsgatárgyra 45 percnyi időt kötelező fordítani.

-          Egy vizsganapon maximum két írásbeli vizsgát tehet a vizsgázó.

-          A rajz kivételével minden írásbeli vizsgát tollal kell megírni.

-          A vizsgát követően az összegyűjtött feladatlapokat a vizsga elnöke eljuttatja a javítótanároknak.

 

·      A szóbeli vizsgarész

-          A vizsgázók a vizsga előtt 10 perccel a kijelölt tanterembe érkeznek.

-          A vizsgabizottság egy elnökből és két tagból áll, akik az adott tantárgyhoz szakmai felkészültséggel rendelkeznek.

-          A feleltetés időtartama maximum 10 perc.

-          A vizsgázónak két felelete között legalább 30 perc pihenőidőt kell biztosítani.

-          A szóbeli vizsgán a tanuló útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget.

-          A vizsgázónak vizsgatárgyanként legalább 20 perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre.

-          A vizsgázónak egy napra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető szóbeli vizsga.

 

·          A gyakorlati vizsga

-          A tanulók 10 perccel a vizsga előtt kötelesek megjelenni a vizsga helyszínén.

-          A gyakorlati feladatokat a szakmai munkaközösség állítja össze.

-          A gyakorlati feladat elvégzését egy érdemjeggyel kell értékelni.

 

·          A sajátos nevelési igényű tanulók vizsgáztatása

-          Az érvényes szakvéleménnyel illetve szakértői véleménnyel rendelkező tanulók, esetén az abban foglaltak szerint az iskola gondoskodik a vizsgák eltérő szabályok szerinti megszervezéséről. Biztosítja a vizsgázóknak a felkészülési idő megnövelését, a segédeszközök használatát, az írásbeli vizsga szóbeli vizsgával történő kiváltását.

 

·      Záró rendelkezések

-         Jelen szabályzatot az iskola nyilvánosságra hozza, az iskola könyvtárában történő elhelyezéssel, ill. honlapján megjelenteti a pedagógiai program kiegészítéseként.

 

 

19.    Az iskolai osztályok száma és a tanulók létszáma

 

Osztály

 

Létszám

1.a

18

1.b

17

2.a

21

2.b

18

3.a

18

3.b

24

4.a

22

4.b

20+3mt.

5.a

22

5.b

21+1mt

6.a

26+1mt

6.b

24

7.a

23

7.b

23

8.

18

Összesen

315+5 tanuló